Formula za ubrzanje

Ubrzanje računaš tako što podeliš promenu brzine i vreme za koje se ta promena dogodila. Brzina se povećala sa 2km/h na 8 km/h što znači da se promenila za 6 km/h. Znači promena brzine je 6 km/h (8km/h-2km/h=6km/h) i sada to treba da podelim sa 4 s.

Ubrzanje računaš tako što podeliš promenu brzine i vreme za koje se ta promena dogodila. Brzina se povećala sa 2km/h na 8 km/h što znači da se promenila za 6 km/h. Znači promena brzine je 6 km/h (8km/h-2km/h=6km/h) i sada to treba da podelim sa 4 s.

Ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje je kretanje tela po pravoj liniji, brzinom čiji se intenzitet ravnomerno menja u toku vremena. Ako se brzina tela ravnomerno povećava u toku vremena, takvo kretanje se naziva ravnomerno ubrzano, a ako se brzina ravnomerno smanjuje, to je ravnomerno usporeno kretanje. Podudaranje ove jedinice sa jedinicom za ubrzanje možemo objasniti pomoću drugog Njutnovog zakona. Ako se u neku tačku polja postavi telo mase , onda će na to telo delovati sila Zemljine teže: koja ima isti pravac i smer kao i gravitaciono polje u toj tački. Podsjetnik za državnu maturu iz fizike – značenje formula ukratko je objašnjeno značenje svih slova u formulama koje se dobiju uz ispit [u uglatim zagradama su SI mjerne jedinice] Kinetika v = brzina ( = prosječna, srednja brzina) [m/s] s = put ili pomak [m] t = vrijeme [s] (Δ u svim formulama ovdje označava promjenu, znači npr.

Podsjetnik za državnu maturu iz fizike – značenje formula ukratko je objašnjeno značenje svih slova u formulama koje se dobiju uz ispit [u uglatim zagradama su SI mjerne jedinice] Kinetika v = brzina ( = prosječna, srednja brzina) [m/s] s = put ili pomak [m] t = vrijeme [s] (Δ u svim formulama ovdje označava promjenu, znači npr.